top of page

VROUWEN IN OPSTAND TEGEN CRISIS EN OORLOG Strijd voor rechten, overleving, vrijheid, gerechtigheid e

De economische en financiële crisis van het kapitalisme komt bij vrouwen het hardst aan. De crisis  verhoogde de kwetsbaarheid van vrouwen voor onderdrukking, discriminatie en geweld binnen- en buitenshuis. Vrouwen van de werkende massa voelen als eersten de gevolgen van de crisis. Zij waren de eersten die afvloeiden wanneer fabrieken gesloten werden of failliet gingen en leden onder lagere lonen en zware werkomstandigheden wanneer ze ingehuurd werden.

Boeren en boerinnen die de belangrijkste voedselproducenten zijn van de wereld zijn het gezicht geworden van de armsten van de wereld. Hun honger en armoede is onlosmakelijk verbonden met internationaal opererende bedrijven, grootgrondbezitters en overheden die zich miljoenen hectaren land toe-eigenen voor de teelt van exportgewassen, mijnbouw, dammen, infrastructuur, toerisme en militaire toepassing. Van de boerenfamilies wordt hun land, de gemeenschapszin en de manier van leven, afgenomen.

Werkloosheid, gebrek aan sociale zekerheid en gebrekkige sociale voorzieningen brengen vrouwen in gevaarlijke posities: zij werden gedwongen hun thuiswerkzaamheden op te geven om als huishoudster of fabrieksarbeider in andere landen te werken, waar zij worden uitgebuit en misbruikt, waar zij bovendien als immigrant in hun gastlanden last hebben van discriminatie en vreemdelingenhaat. Veel arme vrouwen werden de prostitutie ingedreven.

Verzet tegen imperialistische hebzucht wordt beantwoord met geweld en onderdrukking. De kapitalistische landen onder aanvoering van de VS voeren agressie- en bezettingsoorlogen in  Azië, Afrika, Latijns Amerika en het Midden Oosten. Zij werken samen met onderdrukkende en corrupte regeringen om fundamentele mensenrechten en vrijheden in te perken. Zij stellen  anti-oproer maatregelen in tegen progressieve verzetsbewegingen waarin vrouwen een actieve rol spelen om hun rechten, land, bezit en vrijheid te verdedigen.

Vrouwelijke werknemers doen mee aan stakingen en demonstraties om geschikt werk te eisen, hogere lonen, betere werkomstandigheden, baangaranties en uitkeringen. Zij starten  acties om te protesteren tegen discriminatie op de werkplek en zij komen op voor het recht om zich te verenigen, te vergaderen en gehoor te vinden voor hun uitingen van onvrede. Vrouwen op het platteland organiseren internationale onderzoeksmissies, tribunalen en bezetten land om op te komen voor hun recht op voedsel, water en andere productieve bronnen.

In de kapitalistische landen is een Occupy beweging ontstaan, gericht tegen de financiële wereld die in dienst staat van de 1% van de bevolking, waarbij bezuinigingsmaatregelen worden afgewenteld op de andere 99%, die streeft naar economische rechtvaardigheid en algemeen belang. Tienduizenden vrouwen van alle leeftijden, kleur en achtergrond, cultuur en religie deden mee aan de acties van deze beweging.

In het Midden Oosten en Noord Afrika deden vrouwen niet alleen mee, maar namen ook leiding in demonstraties en acties waardoor aan de VS verbonden corrupte leiders werden verdreven. De Arabische Lente leverde de vrouwen de uitdaging om behoudende waarden zoals het patriarchale en fundamentalisme te veranderen. Zij vragen om erkenning, verbetering en bescherming van de mensenrechten voor vrouwen inclusief hun rechten wat betreft voortplanting en seksuele voorkeur.

Vrouwen in de hele wereld komen in opstand tegen oorlog en bezetting waarvan zij samen met hun kinderen de grootste verliezers zijn. Vrouwen organiseren solidariteits- en protestacties tegen de oorlogen van buitenlandse mogendheden in Afghanistan, Irak en Palestina en tegen de militaire invloed in andere delen van de wereld. Meer en meer participeren vrouwen in protestbewegingen.

Op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, vieren we het 101-jarige verzet van vrouwen. Laten we de rol van vrouwen in hun strijd voor rechten, gerechtigheid, vrijheid en vrede geldig verklaren. Laten we het vuur van inspiratie doen branden voor alle uitgebuite mensen in de wereld om de imperialistische crisis en oorlog tegen te gaan. Laat ons onze verplichting hervinden voor de strijd voor nationale en sociale vrijheid en vrouwenemancipatie.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

On November 30, we urgently call on all anti-war; anti-racist; climate; migrant & women's movements and all progressive forces to join us in Rotterdam as we protest against the NEDS 2023 arms fair in

bottom of page